Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 stycznia 2010 r.

12 stycznia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 stycznia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld euro do poziomu 162,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 stycznia 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 14 dni 2,7 mld CHF -
6 stycznia 2010 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni - 2,9 mld CHF
7 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 15 dni 5,5 mld USD -
7 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 1 mld USD -
7 stycznia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni - 5,4 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 300,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 10,1 mld euro do poziomu 796,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,6 mld euro do poziomu 114,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 90,9 mld euro do poziomu 496,9 mld euro. W środę 6 stycznia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 78,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 54 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 1,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 227,1 mld euro (w porównaniu z 162,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 8 stycznia 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 29,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 72,8 mld euro do poziomu 160,7 mld euro.

Inne kwestie

W wyniku otrzymania skorygowanych bilansów dwóch banków centralnych Eurosystemu dokonano aktualizacji niektórych pozycji w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2010 r. (opublikowanym 6 stycznia 2010 r.); wprowadzone zmiany nie były istotne.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 196.138 659
2.1 Należności od MFW 62.816 17
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.322 642
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.434 −717
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.190 992
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.190 992
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.030 −25.859
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 54.652 −24.624
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 669.303 5
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 46 −1.243
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.890 609
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 329.637 985
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 29.112 330
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 300.526 656
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.171 10
9 Pozostałe aktywa 252.181 −2.009
Aktywa razem 1.879.590 −25.331
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 796.391 −10.131
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 387.831 −7.783
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 160.684 −72.807
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 227.141 65.024
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 497 157
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 123.371 −6.362
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.933 −5.562
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.438 −800
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.338 −421
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.710 678
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.560 −56
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.560 −56
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 166.468 −1.374
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.962 −39
Pasywa razem 1.879.590 −25.331

Kontakt z mediami