Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. lednu 2010

12. ledna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. ledna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,7 mld. EUR na 162,1 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. ledna 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 14 dní 2,7 mld. CHF -
6. ledna 2010 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní - 2,9 mld. CHF
7. ledna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 15 dní 5,5 mld. USD -
7. ledna 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 1 mld. USD -
7 January 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní - 5,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 300,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 10,1 mld. EUR na 796,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,6 mld. EUR na 114,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 90,9 mld. EUR na 496,9 mld. EUR. Ve středu 6. ledna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 78,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 54 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 1,3 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 227,1 mld. EUR (oproti 162,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 8. ledna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,3 mld. EUR na 29,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 72,8 mld. EUR na 160,7 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba poznamenat, že v důsledku přijetí revidované rozvahy od dvou centrálních bank Eurosystému byly aktualizovány některé položky konsolidované rozvahy Eurosystému k 1. lednu 2010 (zveřejněné 6. ledna 2010), i když se jednalo o nepodstatné změny.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 196 138 659
2.1 Pohledávky za MMF 62 816 17
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 322 642
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 434 −717
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 190 992
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 190 992
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 030 −25 859
5.1 Hlavní refinanční operace 54 652 −24 624
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 669 303 5
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 46 −1 243
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 30 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 890 609
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 329 637 985
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 29 112 330
7.2 Ostatní cenné papíry 300 526 656
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 171 10
9 Ostatní aktiva 252 181 −2 009
Aktiva celkem 1 879 590 −25 331
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 796 391 −10 131
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 387 831 −7 783
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 160 684 −72 807
2.2 Vkladová facilita 227 141 65 024
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 497 157
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 123 371 −6 362
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 933 −5 562
5.2 Ostatní závazky 8 438 −800
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 338 −421
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 710 678
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 560 −56
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 560 −56
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 166 468 −1 374
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 962 −39
Pasiva celkem 1 879 590 −25 331

Kontakty pro média