Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 januari 2010

12 januari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 januari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 162,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 januari 2010 14-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 2,7 miljarder CHF -
6 januari 2010 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF - 2,9 miljarder CHF
7 januari 2010 15-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 5,5 miljarder USD -
7 januari 2010 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 1 miljard USD -
7 januari 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 5,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 300,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 10,1 miljarder EUR till 796,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 114,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 90,9 miljarder EUR till 496,9 miljarder EUR. Onsdagen den 6 januari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 78,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 54 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 227,1 miljarder EUR (jämfört med 162,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 29,1 miljarder EUR för den vecka som slutade den 8 januari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 72,8 miljarder EUR till 160,7 miljarder EUR.

Övrigt

Några poster i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 1 januari 2010 (publicerad den 6 januari 2010) uppdaterades p.g.a. reviderade balansräkningar från två centralbanker i Eurosystemet. Ändringarna var dock oväsentliga.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 196.138 659
2.1 Fordringar på IMF 62.816 17
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.322 642
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.434 −717
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.190 992
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.190 992
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 724.030 −25.859
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 54.652 −24.624
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 669.303 5
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 46 −1.243
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 30 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.890 609
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 329.637 985
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 29.112 330
7.2 Andra värdepapper 300.526 656
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.171 10
9 Övriga tillgångar 252.181 −2.009
Summa tillgångar 1.879.590 −25.331
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 796.391 −10.131
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 387.831 −7.783
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 160.684 −72.807
2.2 Inlåningsfacilitet 227.141 65.024
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 497 157
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 123.371 −6.362
5.1 Offentliga sektorn 114.933 −5.562
5.2 Övriga skulder 8.438 −800
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.338 −421
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.710 678
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.560 −56
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.560 −56
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 166.468 −1.374
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 72.962 −39
Summa skulder 1.879.590 −25.331

Kontakt för media