Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. januarja 2010

12. januar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. januarja 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 162,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. januar 2010 14-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 2,7 mrd CHF -
6. januar 2010 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih - 2,9 mrd CHF
7. januar 2010 15-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,5 mrd USD -
7. januar 2010 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1 mrd USD -
7. januar 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 5,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 300,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 10,1 milijarde EUR na 796,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,6 milijarde EUR na 114,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 90,9 milijarde EUR na 496,9 milijarde EUR. V sredo, 6. januarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 78,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 54 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 227,1 milijarde EUR (v primerjavi s 162,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 8. januarja 2010, povečala za 0,3 milijarde EUR na 29,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 72,8 milijarde EUR na 160,7 milijarde EUR.

Drugo

Nekatere postavke konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema z dne 1. januarja 2010 (objavljen 6. januarja 2010) so bile posodobljene zaradi prejema revidirane bilance stanja ene centralne banke Eurosistema, vendar so bile spremembe neznatne.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 196.138 659
2.1 Terjatve do MDS 62.816 17
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.322 642
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.434 −717
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.190 992
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.190 992
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 724.030 −25.859
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 54.652 −24.624
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 669.303 5
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 46 −1.243
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 30 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.890 609
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 329.637 985
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 29.112 330
7.2 Drugi vrednostni papirji 300.526 656
8 Dolg širše države v EUR 36.171 10
9 Druga sredstva 252.181 −2.009
Skupaj sredstva 1.879.590 −25.331
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 796.391 −10.131
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 387.831 −7.783
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 160.684 −72.807
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 227.141 65.024
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 497 157
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 123.371 −6.362
5.1 Širša država 114.933 −5.562
5.2 Druge obveznosti 8.438 −800
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.338 −421
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.710 678
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.560 −56
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.560 −56
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 166.468 −1.374
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 72.962 −39
Skupaj obveznosti 1.879.590 −25.331

Stiki za medije