Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 февруари 2009 г.

10 февруари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 6 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 6 февруари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава на практика непроменена на 315 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 5 февруари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 61,5 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 59,1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. На същата дата настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,6 млрд. щатски долара, с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 4 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 28,5 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 35,3 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,6 млрд. евро до 281,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 741,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 39,2 млрд. евро до 80,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 27,3 млрд. евро до 555,9 млрд. евро. На 4 февруари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 214,2 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 207,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 4,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 180,7 млрд. евро (при 164,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 5,5 млрд. евро до 195 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 30 януари 2009 г. (публикуван на 3 февруари 2009 г.) следва да се отбележи, че в показателя други активи (т. 9 от активите) балансът следва да възлиза на 233 270 млн. евро вместо 233 480 млн. евро, а показателят задължения към сектор „Държавно управление“, деноминирани в евро (т. 5.1 от пасивите) следва да бъде 120 119 млн. евро вместо 120 329 млн. евро.

Те вече са включени в актуалните промени на седмична база в консолидирания финансов отчет от тази седмица.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 314 −6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 697 517
2.1 Вземания от МВФ 13 171 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 525 518
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 170 913 −301
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 308 −224
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 308 −224
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 737 215 −11 109
5.1 Основни операции по рефинансиране 207 752 −7 108
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 528 622 5
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 795 −4 041
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 46 35
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 209 −3 300
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 281 385 −1 597
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 389 −50
9 Други активи 236 367 3 097
Общо активи 1 893 796 −12 973
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 741 932 1 669
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 376 271 10 664
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 000 −5 534
2.2 Депозитно улеснение 180 691 15 756
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 579 441
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 603 194
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 89 175 −38 385
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 924 −39 195
5.2 Други задължения 8 251 810
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 244 507 12 304
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 826 −1 001
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 376 1 253
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 376 1 253
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 177 928 335
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 144 −5
Общо пасиви 1 893 796 −12 973

Данни за контакт за медиите