Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. februáru 2009

10. februára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. februára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch takmer nezmenila a predstavuje 315 mld. EUR. Vo štvrtok 5. februára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 61,5 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 59,1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,6 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 4. februára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 28,5 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 35,3 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém tieto operácie uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,6 mld. EUR na 281,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,7 mld. EUR na 741,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 39,2 mld. EUR na 80,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 27,3 mld. EUR na 555,9 mld. EUR. V stredu 4. februára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 214,2 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 207,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní so 4,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 180,7 mld. EUR (v porovnaní so 164,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 5,5 mld. EUR na 195 mld. EUR.

Poznámka

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 30. januáru 2009 (zverejneným 3. februára 2009) je potrebné poznamenať, že ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív) v skutočnosti dosiahli 233 270 mil. EUR namiesto 233 480 mil. EUR, a  záväzky voči verejnej správe v eurách (položka 5.1 na strane pasív) v skutočnosti predstavovali 120 119 mil. EUR namiesto 120 329 mil. EUR.

Skutočné zmeny oproti minulému týždňu uvedené vo finančnom výkaze z tohto týždňa už uvedené zmeny zahŕňajú.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 314 −6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 697 517
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 171 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 525 518
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 170 913 −301
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 308 −224
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 308 −224
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 737 215 −11 109
5.1 Hlavné refinančné operácie 207 752 −7 108
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 528 622 5
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 795 −4 041
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 46 35
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 209 −3 300
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 281 385 −1 597
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 389 −50
9 Ostatné aktíva 236 367 3 097
Úhrn aktív 1 893 796 −12 973
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 741 932 1 669
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 376 271 10 664
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 000 −5 534
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 180 691 15 756
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 579 441
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 603 194
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 89 175 −38 385
5.1 Verejná správa 80 924 −39 195
5.2 Ostatné záväzky 8 251 810
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 244 507 12 304
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 826 −1 001
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 376 1 253
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 376 1 253
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 177 928 335
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 144 −5
Úhrn pasív 1 893 796 −12 973

Kontakt pre médiá