Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. februar 2009

10. februar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. februar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 6 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var stort set uændret på 315 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 5. februar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 61,5 mia. dollar, og en ny på 59,1 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,6 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 4. februar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 28,5 mia. schweiziske franc, og en ny på 35,3 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage blev afviklet. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,6 mia. euro til 281,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 741,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 39,2 mia. euro til 80,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 27,3 mia. euro til 555,9 mia. euro. Onsdag den 4. februar 2009 udløb en primær markedsoperation på 214,2 mia. euro, og en ny på 207,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 4,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 180,7 mia. euro (mod 164,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,5 mia. euro til 195 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. januar 2009 (offentliggjort den 3. februar 2009) bemærkes, at der under Andre aktiver (aktivpost 9) skulle have stået 233.270 mio. euro i stedet for 233.480 mio. euro, og at der under Forpligtelser i euro over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) skulle have stået 120.119 mio. euro i stedet for 120.329 mio. euro.

De ovennævnte ændringer er medtaget i de ugentlige ændringer, som fremgår af denne uges konsoliderede balance.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.314 −6
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.697 517
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.171 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.525 518
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 170.913 −301
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.308 −224
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.308 −224
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 737.215 −11.109
5.1 Primære markedsoperationer 207.752 −7.108
5.2 Langfristede markedsoperationer 528.622 5
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 795 −4.041
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 46 35
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.209 −3.300
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 281.385 −1.597
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.389 −50
9 Andre aktiver 236.367 3.097
Aktiver i alt 1.893.796 −12.973
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 741.932 1.669
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 376.271 10.664
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.000 −5.534
2.2 Indlånsfacilitet 180.691 15.756
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 579 441
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 603 194
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 89.175 −38.385
5.1 Offentlig forvaltning og service 80.924 −39.195
5.2 Andre forpligtelser 8.251 810
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 244.507 12.304
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 826 −1.001
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.376 1.253
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.376 1.253
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 177.928 335
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.144 −5
Passiver i alt 1.893.796 −12.973

Medie- og pressehenvendelser