Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 lutego 2009 r.

10 lutego 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 6 lutego 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 6 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 315 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 5 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 61,5 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 59,1 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,6 mld USD, z terminem siedmiodniowym. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 4 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 28,5 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 35,3 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii i nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,6 mld euro do poziomu 281,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 741,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 39,2 mld euro do poziomu 80,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 27,3 mld euro do poziomu 555,9 mld euro. W środę 4 lutego 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 214,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 207,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (w porównaniu z 4,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 180,7 mld euro (w porównaniu z 164,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5,5 mld euro do poziomu 195 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 30 stycznia 2009 r. (opublikowanym 3 lutego 2009 r.) saldo pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9) powinno było wynieść 233.270 mln euro, a nie 233.480 mln euro, zaś saldo zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5,1) powinno było wynieść 120.119 mln euro, a nie 120.329 mln euro.

Powyższe zmiany uwzględniono w niniejszym sprawozdaniu finansowym w różnicach wobec poprzedniego tygodnia.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.314 −6
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.697 517
2.1 Należności od MFW 13.171 −1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 146.525 518
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 170.913 −301
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.308 −224
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 22.308 −224
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 737.215 −11.109
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 207.752 −7.108
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 528.622 5
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 795 −4.041
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 46 35
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.209 −3.300
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 281.385 −1.597
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.389 −50
9 Pozostałe aktywa 236.367 3.097
Aktywa razem 1.893.796 −12.973
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 741.932 1.669
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 376.271 10.664
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.000 −5.534
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 180.691 15.756
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 579 441
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 603 194
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 89.175 −38.385
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.924 −39.195
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.251 810
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 244.507 12.304
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 826 −1.001
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.376 1.253
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.376 1.253
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 177.928 335
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.144 −5
Pasywa razem 1.893.796 −12.973

Kontakt z mediami