Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 februari 2009

10 februari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade 6 februari 2009 motsvarade minskningen på 6 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 315 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 5 februari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 61,5 miljarder USD och ersattes med en ny på 59,1 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Samma dag avvecklades en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,6 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD‑transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 4 februari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 28,5 miljarder CHF och ersattes med en ny på 35,3 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Swiss National Bank. Transaktionerna påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 281,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 741,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 39,2 miljarder EUR till 80,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 27,3 miljarder EUR till 555,9 miljarder EUR. Onsdagen den 4 februari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 214,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 207,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,8 miljarder EUR (jämfört med 4,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 180,7 miljarder EUR (jämfört med 164,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 5,5 miljarder EUR till 195 miljarder EUR.

Övrigt

Avseende Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 30 januari 2009 (publicerad den 3 februari 2009) skulle övriga tillgångar (post 9 på skuldsidan) ha varit 233 270 miljoner EUR istället för 233 480 miljoner EUR och skulder i euro till den offentliga sektorn (post 5,1 på skuldsidan) skulle ha varit 120 119 miljoner istället för 120 329 miljoner EUR.

De ovannämnda ändringarna ingår redan i de veckovisa ändringarna i denna veckas balansräkning.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.314 −6
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.697 517
2.1 Fordringar på IMF 13.171 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.525 518
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 170.913 −301
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.308 −224
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.308 −224
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 737.215 −11.109
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 207.752 −7.108
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 528.622 5
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 795 −4.041
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 46 35
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.209 −3.300
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 281.385 −1.597
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.389 −50
9 Övriga tillgångar 236.367 3.097
Summa tillgångar 1.893.796 −12.973
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 741.932 1.669
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 376.271 10.664
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.000 −5.534
2.2 Inlåningsfacilitet 180.691 15.756
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 579 441
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 603 194
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 89.175 −38.385
5.1 Offentliga sektorn 80.924 −39.195
5.2 Övriga skulder 8.251 810
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 244.507 12.304
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 826 −1.001
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.376 1.253
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.376 1.253
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 177.928 335
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.144 −5
Summa skulder 1.893.796 −12.973

Kontakt för media