Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 februari 2009

10 februari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 6 februari 2009 was de daling van EUR 6 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 315 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 5 februari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 61,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 59,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 4 februari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 28,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van CHF 35,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 281,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 741,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 39,2 miljard naar EUR 80,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 27,3 miljard naar EUR 555,9 miljard. Op woensdag 4 februari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 214,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 207,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 4,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 180,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 164,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,5 miljard naar EUR 195 miljard.

Overige aangelegenheden

Ten aanzien van de geconsolideerde Weekstaat van het Eurosysteem per 30 januari 2009 (gepubliceerd op 3 februari 2009) dient hier te worden opgemerkt dat Overige activa (actiefpost 9) in plaats van EUR 233.480 miljoen een saldo van EUR 233.720 miljoen had moeten vermelden, en dat Verplichtingen aan de overheid, luidende in euro (passiefpost 5.1) in plaats van EUR 120.329 miljoen een saldo van EUR 120.119 miljoen had moeten vermelden.

Bovengenoemde wijzigingen zijn reeds verwerkt in de werkelijke week-op-weekmutaties die in onderhavige Weekstaat worden getoond.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.314 −6
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.697 517
2.1 Vorderingen op het IMF 13.171 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.525 518
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 170.913 −301
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.308 −224
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.308 −224
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 737.215 −11.109
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 207.752 −7.108
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 528.622 5
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 795 −4.041
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 46 35
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.209 −3.300
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 281.385 −1.597
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.389 −50
9 Overige activa 236.367 3.097
Totaal activa 1.893.796 −12.973
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 741.932 1.669
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 376.271 10.664
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.000 −5.534
2.2 Depositofaciliteit 180.691 15.756
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 579 441
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 603 194
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.175 −38.385
5.1 Overheid 80.924 −39.195
5.2 Overige verplichtingen 8.251 810
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 244.507 12.304
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 826 −1.001
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.376 1.253
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.376 1.253
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 177.928 335
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.144 −5
Totaal passiva 1.893.796 −12.973

Contactpersonen voor de media