Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. februarja 2009

10. februar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. februarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 6 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 315 milijard EUR. V četrtek, 5. februarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 61,5 milijarde USD in obenem je bila poravnana nova v višini 59,1 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,6 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 4. februarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 28,5 milijarde CHF in poravnana je bila nova v višini 35,3 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. Ti operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 281,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 741,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 39,2 milijarde EUR na 80,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 27,3 milijarde EUR na 555,9 milijarde EUR. V sredo, 4. februarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 214,2 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 207,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi s 4,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 180,7 milijarde EUR (v primerjavi s 164,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5,5 milijarde EUR na 195 milijard EUR.

Drugo

V zvezi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 30. januarja 2009 (objavljen 3. februarja 2009) je treba opozoriti, da je dejansko stanje postavke druga sredstva (postavka sredstev 9) znašalo 233.270 milijonov EUR in ne 233.480 milijonov EUR, postavke obveznosti do širše opredeljene države v eurih (postavka obveznosti 5.1) pa 120.119 milijonov EUR in ne 120.329 milijonov EUR.

Dejanske medtedenske spremembe, ki so prikazane v tokratnem tedenskem računovodskem izkazu, že vključujejo zgornje spremembe.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.314 −6
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.697 517
2.1 Terjatve do MDS 13.171 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.525 518
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 170.913 −301
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.308 −224
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.308 −224
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 737.215 −11.109
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 207.752 −7.108
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 528.622 5
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 795 −4.041
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 46 35
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.209 −3.300
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 281.385 −1.597
8 Dolg širše države v EUR 37.389 −50
9 Druga sredstva 236.367 3.097
Skupaj sredstva 1.893.796 −12.973
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 741.932 1.669
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 376.271 10.664
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.000 −5.534
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 180.691 15.756
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 579 441
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 603 194
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 89.175 −38.385
5.1 Širša država 80.924 −39.195
5.2 Druge obveznosti 8.251 810
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 244.507 12.304
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 826 −1.001
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.376 1.253
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.376 1.253
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 177.928 335
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.144 −5
Skupaj obveznosti 1.893.796 −12.973

Stiki za medije