Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. únoru 2009

10. února 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. února 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 6 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal na základě klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech v podstatě beze změny na úrovni 315 mld. EUR. Ve čtvrtek 5. února 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 61,5 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 59,1 mld. USD se splatností sedm dní. Téhož dne byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 0,6 mld. USD se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 4. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 28,5 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 35,3 mld. CHF se splatností sedm dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tyto operace neměly žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech (položka 7 na straně aktiv) v držení Eurosystému poklesl o 1,6 mld. EUR na 281,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 1,7 mld. EUR na 741,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 39,2 mld. EUR na 80,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 27,3 mld. EUR na 555,9 mld. EUR. Ve středu 4. února 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 214,2 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 207,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (ve srovnání se 4,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 180,7 mld. EUR (ve srovnání se 164,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,5 mld. EUR na 195 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba poznamenat, že v konsolidované týdenní rozvaze Eurosystému k 30. lednu 2009 (zveřejněné 3. února 2009) měl být u  ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv) uveden zůstatek 233 270 mil. EUR namísto 233 480 mil. EUR a u  závazků v eurech vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) zůstatek 120 119 mil. EUR namísto 120 329 mil. EUR.

Skutečné mezitýdenní změny uvedené v rozvaze z tohoto týdne zmíněné změny již zahrnují.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 314 −6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 697 517
2.1 Pohledávky za MMF 13 171 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 525 518
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 170 913 −301
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 308 −224
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 308 −224
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 737 215 −11 109
5.1 Hlavní refinanční operace 207 752 −7 108
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 528 622 5
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 795 −4 041
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 46 35
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 209 −3 300
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 281 385 −1 597
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 389 −50
9 Ostatní aktiva 236 367 3 097
Aktiva celkem 1 893 796 −12 973
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 741 932 1 669
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 376 271 10 664
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 000 −5 534
2.2 Vkladová facilita 180 691 15 756
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 579 441
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 603 194
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 89 175 −38 385
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 924 −39 195
5.2 Ostatní závazky 8 251 810
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 244 507 12 304
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 826 −1 001
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 376 1 253
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 376 1 253
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 177 928 335
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 144 −5
Pasiva celkem 1 893 796 −12 973

Kontakty pro média