Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 6. februārī

2009. gada 10. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 6. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā faktiski nemainījās (315 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 5. februārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 61.5 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 59.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Šī valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 4. februārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 28.5 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 35.3 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 281.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 741.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 39.2 mljrd. euro (līdz 80.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 27.3 mljrd. euro (līdz 555.9 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 4. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 214.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 207.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 4.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 180.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 164.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.5 mljrd. euro (līdz 195 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2009. gada 30. janvāra Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2009. gada 3. februārī) jānorāda, ka pārējo aktīvu (9. aktīvu postenis) atlikumam bija jābūt 233 270 milj. euro (nevis 233 480 milj. euro), savukārt saistību euro pret valdību (5.1. pasīvu postenis) atlikumam bija jābūt 120 119 milj. euro (nevis 120 329 milj. euro).

Faktiskās pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, kas atspoguļotas šīs nedēļas finanšu pārskatā, jau ietver iepriekšminētās pārmaiņas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,314 −6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,697 517
2.1 SVF debitoru parādi 13,171 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,525 518
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 170,913 −301
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,308 −224
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,308 −224
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 737,215 −11,109
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 207,752 −7,108
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 528,622 5
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 795 −4,041
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 46 35
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,209 −3,300
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 281,385 −1,597
8 Valdības parāds euro 37,389 −50
9 Pārējie aktīvi 236,367 3,097
Kopā aktīvi 1,893,796 −12,973
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 741,932 1,669
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 376,271 10,664
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,000 −5,534
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 180,691 15,756
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 579 441
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 603 194
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 89,175 −38,385
5.1 Saistības pret valdību 80,924 −39,195
5.2 Pārējās saistības 8,251 810
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,507 12,304
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 826 −1,001
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,376 1,253
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,376 1,253
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 177,928 335
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,144 −5
Kopā pasīvi 1,893,796 −12,973

Kontaktinformācija presei