Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 октомври 2008 г.

14 октомври 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 153 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 10 октомври 2008 г., съответства, първо, на извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата, и, второ, на нетната продажба на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 29,8 млрд. евро до 279 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 9 октомври 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 10 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 20 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. На 10 октомври 2008 г., петък, бе договорена овърнайт операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност на стойност 93,9 млрд. щатски долара. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 113,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 18,9 млрд. евро до 712,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 6,5 млрд. евро до 64,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 182,3 млрд. евро до 584,6 млрд. евро. На 6 октомври 2008 г., понеделник, настъпи падежът на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 193,8 млрд. евро. На 8 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 190 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 250 млрд. евро. На 9 октомври 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна по-дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 25 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро. В същия ден бе договорена операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 24,7 млрд. евро с матуритет шест дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 16,6 млрд. евро (при 24,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 154,7 млрд. евро (при 38,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 142,5 млрд. евро до 295,8 млрд. евро.

Други въпроси

Следва да се отбележи, че данните в консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 3 октомври 2008 г. (публикуван на 8 октомври 2008 г.) се променят поради технически корекции в една централна банка от Евросистемата. Тези промени обаче се смятат за несъществени, затова не е необходимо повторно публикуване на консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 3 октомври 2008 г. Те вече са включени в актуалните промени на седмична база в консолидирания финансов отчет от тази седмица.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 237 −153
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 146 985 −1 661
2.1 Вземания от МВФ 9 814 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 137 171 −1 661
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 165 050 32 840
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 191 395
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 191 395
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 739 388 104 271
5.1 Основни операции по рефинансиране 250 882 60 882
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 447 179 26 660
5.3 Обратни операции за фино регулиране 24 681 24 681
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 16 634 −7 957
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 110 −9 537
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 560 443
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 448 0
9 Други активи 378 886 −3 458
Общо активи 1 881 854 123 139
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 712 119 18 914
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 561 64 429
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 295 820 142 453
2.2 Депозитно улеснение 154 655 115 801
2.3 Срочни депозити 0 −193 844
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 86 20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 143 −56
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 85 684 6 666
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 900 −6 491
5.2 Други задължения 20 783 13 158
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 195 015 33 420
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 968 −366
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 668 1 699
8.1 Депозити, салда и други задължения 26 668 1 699
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 164 948 −1 568
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 680 1
Общо пасиви 1 881 854 123 139
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите