Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. októbru 2008

14. októbra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. októbra 2008 došlo k zníženiu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 153 mil. EUR v dôsledku, po prvé, predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a po druhé, čistého predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 29,8 mld. EUR na 279 mld. EUR. Vo štvrtok 9. októbra 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 10 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 20 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V piatok 10. októbra 2008 bol uzavretý jednodňový refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 93,9 mld. USD. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 113,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 18,9 mld. EUR na 712,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,5 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 182,3 mld. EUR na 584,6 mld. EUR. V pondelok 6. októbra 2008 bol splatný dolaďovací obchod na stiahnutie likvidity v objeme 193,8 mld. EUR. V stredu 8. októbra bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 190 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 250 mld. EUR. Vo štvrtok 9. októbra 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 25 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v objeme 50 mld. EUR. V ten istý deň bol uzavretý dolaďovací obchod na dodanie likvidity v objeme 24,7 mld. EUR so šesťdňovou splatnosťou.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 16,6 mld. EUR (v porovnaní s 24,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 154,7 mld. EUR (v porovnaní s 38,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 142,5 mld. EUR na 295,8 mld. EUR.

Doplňujúce informácie

Je potrebné poznamenať, že údaje v konsolidovanom týždennom finančnom výkaze Eurosystému k 3. októbru 2008 (zverejnenom 8. októbra 2008) sa zmenili v dôsledku technických úprav v jednej z centrálnych bánk Eurosystému. Tieto zmeny sa však pokladajú za nepodstatné, preto opätovné zverejnenie konsolidovaného týždenného finančného výkazu Eurosystému k 3. októbru 2008 nie je potrebné. Skutočné medzitýždňové zmeny uvedené vo finančnom výkaze z tohto týždňa už spomínané zmeny zahŕňajú.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 237 −153
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 146 985 −1 661
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 814 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 137 171 −1 661
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 165 050 32 840
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 191 395
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 191 395
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 739 388 104 271
5.1 Hlavné refinančné obchody 250 882 60 882
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 447 179 26 660
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 24 681 24 681
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 16 634 −7 957
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 110 −9 537
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 113 560 443
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 448 0
9 Ostatné aktíva 378 886 −3 458
Úhrn aktív 1 881 854 123 139
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 712 119 18 914
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 450 561 64 429
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 295 820 142 453
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 154 655 115 801
2.3 Termínované vklady 0 −193 844
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 86 20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 143 −56
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 85 684 6 666
5.1 Verejná správa 64 900 −6 491
5.2 Ostatné záväzky 20 783 13 158
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 195 015 33 420
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 968 −366
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 26 668 1 699
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 26 668 1 699
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 164 948 −1 568
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 680 1
Úhrn pasív 1 881 854 123 139