Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 10ης Οκτωβρίου 2008

14 Οκτωβρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Οκτωβρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 153 εκατ. ευρώ σχετιζόταν, πρώτον, με την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και, δεύτερον, με την καθαρή πώληση χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 29,8 δισεκ. ευρώ σε 279 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 10 δισεκ. δολαρίων, και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 20 δισεκ. δολαρίων με διάρκεια 84 ημερών. Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 93,9 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια μίας ημέρας. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 113,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 18,9 δισεκ. ευρώ σε 712,1 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,5 δισεκ. ευρώ σε 64,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 182,3 δισεκ. ευρώ σε 584,6 δισεκ. ευρώ. Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, ύψους 193,8 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 190 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 250 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 έληξε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 25 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 24,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια έξι ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 16,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 24,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 154,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 38,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 142,5 δισεκ. ευρώ σε 295,8 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ενοποιημένης εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος της 3ης Οκτωβρίου 2008 (η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2008) άλλαξαν λόγω των τεχνικών προσαρμογών στις οποίες προέβη μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος. Οι εν λόγω μεταβολές, ωστόσο, θεωρούνται επουσιώδεις και γι’ αυτό δεν είναι απαραίτητη η αναδημοσίευση της ενοποιημένης εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος της 3ης Οκτωβρίου 2008. Οι εβδομαδιαίες μεταβολές που καταγράφονται στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνουν ήδη τις προαναφερθείσες μεταβολές.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 220.237 −153
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 146.985 −1.661
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.814 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 137.171 −1.661
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 165.050 32.840
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.191 395
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.191 395
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 739.388 104.271
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 250.882 60.882
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 447.179 26.660
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 24.681 24.681
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 16.634 −7.957
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 66.110 −9.537
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 113.560 443
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.448 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 378.886 −3.458
Σύνολο ενεργητικού 1.881.854 123.139
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 712.119 18.914
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 450.561 64.429
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 295.820 142.453
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 154.655 115.801
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 −193.844
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 86 20
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 143 −56
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 85.684 6.666
5.1 Γενική κυβέρνηση 64.900 −6.491
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 20.783 13.158
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 195.015 33.420
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 968 −366
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 26.668 1.699
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 26.668 1.699
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.384 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 164.948 −1.568
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 168.685 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.680 1
Σύνολο παθητικού 1.881.854 123.139
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου