Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. oktobra 2008

14. oktober 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. oktobra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 153 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 29,8 milijarde EUR na 279 milijard EUR. V četrtek, 9. oktobra 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 10 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 20 milijard USD z zapadlostjo 84 dni. V petek, 10. oktobra 2008 je bila poravnana operacija povečevanja likvidnosti čez noč v ameriških dolarjih v višini 93,9 milijarde USD. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 113,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 18,9 milijarde EUR na 712,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,5 milijarde EUR na 64,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 182,3 milijarde EUR na 584,6 milijarde EUR. V ponedeljek, 6. oktobra 2008, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v višini 193,8 milijarde EUR. V sredo, 8. oktobra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 190 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 250 milijard EUR. V četrtek, 9. oktobra 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR. Istega dne je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 24,7 milijarde EUR in z zapadlostjo šest dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 16,6 milijarde EUR (v primerjavi s 24,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 154,7 milijarde EUR (v primerjavi z 38,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 142,5 milijarde EUR na 295,8 milijarde EUR.

Drugo

Zaradi tehničnih prilagoditev v eni centralni banki Eurosistema so se spremenili podatki v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema na dan 3. oktobra 2008 (objavljen 8. oktobra 2008). Vendar so te spremembe tako majhne, da ponovna objava ni potrebna. Dejanske medtedenske spremembe, ki so prikazane v tokratnem tedenskem računovodskem izkazu, že upoštevajo zgornje spremembe.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.237 −153
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 146.985 −1.661
2.1 Terjatve do MDS 9.814 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 137.171 −1.661
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 165.050 32.840
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.191 395
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.191 395
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 739.388 104.271
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 250.882 60.882
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 447.179 26.660
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 24.681 24.681
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 16.634 −7.957
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 66.110 −9.537
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 113.560 443
8 Dolg širše države v EUR 37.448 0
9 Druga sredstva 378.886 −3.458
Skupaj sredstva 1.881.854 123.139
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 712.119 18.914
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.561 64.429
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 295.820 142.453
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 154.655 115.801
2.3 Vezane vloge 0 −193.844
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 86 20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 143 −56
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 85.684 6.666
5.1 Širša država 64.900 −6.491
5.2 Druge obveznosti 20.783 13.158
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 195.015 33.420
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 968 −366
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 26.668 1.699
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 26.668 1.699
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 164.948 −1.568
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.680 1
Skupaj obveznosti 1.881.854 123.139