Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 października 2008 r.

14 października 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 10 października 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 153 mln euro w wyniku, po pierwsze, sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.), a po drugie – sprzedaży netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 29,8 mld euro do poziomu 279 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 9 października 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 10 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 20 mld USD z terminem zapadalności 84 dni. W piątek 10 października 2008 r. nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność operacji overnight w dolarach amerykańskich w wysokości 93,9 mld USD. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 113,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 18,9 mld euro do poziomu 712,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 6,5 mld euro do poziomu 64,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 182,3 mld euro do poziomu 584,6 mld euro. W poniedziałek 6 października 2008 r. przypadł termin zapadalności absorbującej płynność operacji dostrajającej w kwocie 193,8 mld euro. W środę 8 października 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 190 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 250 mld euro. W czwartek 9 października 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność operacji dostrajającej w wysokości 24,7 mld euro z sześciodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 16,6 mld euro (w porównaniu z 24,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 154,7 mld euro (wobec 38,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 142,5 mld euro do poziomu 295,8 mld euro.

Inne kwestie

Wartości podane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 3 października 2008 r. (opublikowanym 8 października 2008 r.) zmieniły się wskutek korekt technicznych w jednym z banków centralnych Eurosystemu. Zmiany te jednak należy uznać za nieistotne, w  związku z czym ponowna publikacja skonsolidowanego tygodniowego sprawozdania finansowego Eurosystemu na dzień 3 października 2008 r. nie jest konieczna. Powyższe zmiany zostały już uwzględnione w wysokości faktycznych zmian wobec poprzedniego tygodnia w sprawozdaniu finansowym w bieżącym tygodniu.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.237 −153
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 146.985 −1.661
2.1 Należności od MFW 9.814 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 137.171 −1.661
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 165.050 32.840
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.191 395
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.191 395
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 739.388 104.271
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 250.882 60.882
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 447.179 26.660
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 24.681 24.681
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 16.634 −7.957
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.110 −9.537
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 113.560 443
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.448 0
9 Pozostałe aktywa 378.886 −3.458
Aktywa razem 1.881.854 123.139
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 712.119 18.914
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.561 64.429
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 295.820 142.453
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 154.655 115.801
2.3 Depozyty terminowe 0 −193.844
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 86 20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 143 −56
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 85.684 6.666
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.900 −6.491
5.2 Pozostałe zobowiązania 20.783 13.158
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 195.015 33.420
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 968 −366
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 26.668 1.699
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 26.668 1.699
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 164.948 −1.568
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.680 1
Pasywa razem 1.881.854 123.139
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami