Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 oktober 2008

14 oktober 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 oktober 2008 motsvarade minskningen på 153 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) dels av försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004), dels av nettoförsäljningen av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 29,8 miljarder EUR till 279 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 9 oktober 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 10 miljarder USD och ersattes med en ny på 20 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Fredagen den 10 oktober 2008 avvecklades en likvidiserande dagslånetransaktion på 93,9 miljarder USD. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 113,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 18,9 miljarder EUR till 712,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,5 miljarder EUR till 64,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 182,3 miljarder EUR till 584,6 miljarder EUR. Måndagen den 6 oktober 2008 förföll en likviditetsdränerande finjusterande transaktion på 193,8 miljarder EUR. Onsdagen den 8 oktober 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 190 miljarder EUR och ersattes med en ny på 250 miljarder EUR. Torsdagen den 9 oktober 2008 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 25 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR. Samma dag avvecklades en likvidiserande finjusterande transaktion på 24,7 EUR, med en löptid på sex dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 16,6 miljarder EUR (jämfört med 24,6 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 154,7 miljarder EUR (jämfört med 38,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 142,5 miljarder EUR till 295,8 miljarder EUR.

Andra frågor

Det bör noteras att siffrorna i Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 oktober 2008 (som publicerades den 8 oktober 2008) har ändrats på grund av tekniska justeringar i en centralbank i Eurosystemet. Dessa justeringar bedöms dock vara oväsentliga och därmed är en ny publicering av Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 oktober 2008 inte nödvändig. De faktiska förändringarna från vecka till vecka som redovisas i denna veckas balansräkning inkluderar redan ovannämnda förändringar.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.237 −153
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 146.985 −1.661
2.1 Fordringar på IMF 9.814 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 137.171 −1.661
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 165.050 32.840
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.191 395
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.191 395
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 739.388 104.271
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 250.882 60.882
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 447.179 26.660
5.3 Finjusterande repotransaktioner 24.681 24.681
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 16.634 −7.957
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.110 −9.537
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 113.560 443
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.448 0
9 Övriga tillgångar 378.886 −3.458
Summa tillgångar 1.881.854 123.139
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 712.119 18.914
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 450.561 64.429
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 295.820 142.453
2.2 Inlåningsfacilitet 154.655 115.801
2.3 Inlåning med fast löptid 0 −193.844
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 86 20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 143 −56
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 85.684 6.666
5.1 Offentliga sektorn 64.900 −6.491
5.2 Övriga skulder 20.783 13.158
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 195.015 33.420
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 968 −366
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 26.668 1.699
8.1 Inlåning och övriga skulder 26.668 1.699
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 164.948 −1.568
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.680 1
Summa skulder 1.881.854 123.139
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media