Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 oktober 2008

14 oktober 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 10 oktober 2008 kwam de daling van EUR 153 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) overeen met ten eerste de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en, ten tweede, de netto verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 29,8 miljard naar EUR 279 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 9 oktober 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 10 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 20 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op vrijdag 10 oktober 2008 werd een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 93,9 miljard, met een looptijd tot de volgende ochtend, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 113,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 18,9 miljard naar EUR 712,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,5 miljard naar EUR 64,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 182,3 miljard naar EUR 584,6 miljard. Op maandag 6 oktober 2008 verviel een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie van EUR 193,8 miljard. Op woensdag 8 oktober 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 190 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 250 miljard verrekend. Op donderdag 9 oktober 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend. Op dezelfde dag werd een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 24,7 miljard, met een looptijd van zes dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 16,6 miljard (vergeleken met EUR 24,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 154,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 38,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 142,5 miljard naar EUR 295,8 miljard.

Overige aangelegenheden

Hierbij wordt aangetekend dat de cijfers in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 oktober 2008 (gepubliceerd op 8 oktober 2008) zijn gewijzigd ten gevolge van technische aanpassingen bij een centrale bank van het Eurosysteem. Deze wijzigingen worden echter verwaarloosbaar geacht en dientengevolge is herpublicatie van de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 oktober 2008 niet noodzakelijk. In de werkelijke week-op-weekmutaties in de geconsolideerde weekstaat van deze week zijn voornoemde wijzigingen reeds verwerkt.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.237 −153
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 146.985 −1.661
2.1 Vorderingen op het IMF 9.814 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 137.171 −1.661
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 165.050 32.840
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.191 395
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.191 395
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 739.388 104.271
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 250.882 60.882
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 447.179 26.660
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 24.681 24.681
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 16.634 −7.957
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.110 −9.537
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.560 443
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.448 0
9 Overige activa 378.886 −3.458
Totaal activa 1.881.854 123.139
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 712.119 18.914
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.561 64.429
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 295.820 142.453
2.2 Depositofaciliteit 154.655 115.801
2.3 Termijndeposito's 0 −193.844
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 86 20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 143 −56
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.684 6.666
5.1 Overheid 64.900 −6.491
5.2 Overige verplichtingen 20.783 13.158
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.015 33.420
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 968 −366
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.668 1.699
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 26.668 1.699
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 164.948 −1.568
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.680 1
Totaal passiva 1.881.854 123.139
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media