SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. oktober 2008

14. oktober 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. oktober 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 153 mio. euro. Faldet svarede til en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettosalg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 29,8 mia. euro til 279 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 9. oktober 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 10 mia. dollar, og en ny operation på 20 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 84 dage. Fredag den 10. oktober 2008 afvikledes en dag-til-dag likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 93,9 mia. dollar. Disse operationer blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 113,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 18,9 mia. euro til 712,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,5 mia. euro til 64,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 182,3 mia. euro til 584,6 mia. euro. Mandag den 6. oktober 2008 udløb en likviditetsopsugende finjusterende operation på 193,8 mia. euro. Onsdag den 8. oktober 2008 udløb en primær markedsoperation på 190 mia. euro, og en ny på 250 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 9. oktober 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 25 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet. Samme dag afvikledes en likviditetstilførende finjusterende operation på 24,7 mia. euro med en løbetid på seks dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 16,6 mia. euro (mod 24,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 154,7 mia. euro (mod 38,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 142,5 mia. euro til 295,8 mia. euro.

Andre forhold

Det bemærkes, at tallene i Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 3. oktober 2008 (der blev offentliggjort den 8. oktober 2008) er ændret på grund af tekniske justeringer i en centralbank i Eurosystemet. Disse ændringer anses imidlertid ikke for at være væsentlige, og en genudgivelse af Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 3. oktober 2008 er derfor ikke nødvendig. De faktiske uge-til-uge ændringer, der er angivet i denne uges balance, omfatter allerede førnævnte ændringer.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.237 −153
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 146.985 −1.661
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.814 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 137.171 −1.661
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 165.050 32.840
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.191 395
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.191 395
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 739.388 104.271
5.1 Primære markedsoperationer 250.882 60.882
5.2 Langfristede markedsoperationer 447.179 26.660
5.3 Finjusterende markedsoperationer 24.681 24.681
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 16.634 −7.957
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.110 −9.537
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 113.560 443
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.448 0
9 Andre aktiver 378.886 −3.458
Aktiver i alt 1.881.854 123.139
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 712.119 18.914
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.561 64.429
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 295.820 142.453
2.2 Indlånsfacilitet 154.655 115.801
2.3 Indskud med fast løbetid 0 −193.844
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 86 20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 143 −56
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 85.684 6.666
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.900 −6.491
5.2 Andre forpligtelser 20.783 13.158
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 195.015 33.420
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 968 −366
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 26.668 1.699
8.1 Indlån og andre forpligtelser 26.668 1.699
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 164.948 −1.568
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.680 1
Passiver i alt 1.881.854 123.139
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt