Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 10. oktobrī

2008. gada 14. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 10. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 153 milj. euro sakarā ar, pirmkārt, vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un, otrkārt, vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu neto pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 29.8 mljrd. euro (līdz 279 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 9. oktobrī likviditāti palielinošai operācijai 10 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 20 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Piektdien, 2008. gada 10. oktobrī tika noslēgta likviditāti palielinoša operācija ASV dolāros uz nakti 93.9 mljrd. ASV dolāru apmērā. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 113.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 18.9 mljrd. euro (līdz 712.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 64.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 182.3 mljrd. euro (līdz 584.6 mljrd. euro). Pirmdien, 2008. gada 6. oktobrī likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai 193.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš. Trešdien, 2008. gada 8. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 190 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 250 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 9. oktobrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 25 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 24.7 mljrd. euro apmērā ar termiņu 6 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 16.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 154.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 38.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 142.5 mljrd. euro (līdz 295.8 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Jānorāda, ka dati 2008. gada 3. oktobra Eurosistēmas konsolidētajā nedēļas finanšu pārskatā (publicēts 2008. gada 8. oktobrī) ir mainījušies, jo viena Eurosistēmas centrālā banka veikusi tehniskas korekcijas. Šīs pārmaiņas tomēr uzskatāmas par nebūtiskām un tāpēc nav nepieciešams no jauna publicēt Eurosistēmas 2008. gada 3. oktobra konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu. Faktiskās nedēļas pārmaiņas, kas atspoguļotas šīs nedēļas finanšu pārskatā, jau ietver iepriekšminētās pārmaiņas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,237 −153
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 146,985 −1,661
2.1 SVF debitoru parādi 9,814 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 137,171 −1,661
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 165,050 32,840
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,191 395
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,191 395
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 739,388 104,271
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 250,882 60,882
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 447,179 26,660
5.3 Precizējošās reversās operācijas 24,681 24,681
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 16,634 −7,957
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,110 −9,537
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 113,560 443
8 Valdības parāds euro 37,448 0
9 Pārējie aktīvi 378,886 −3,458
Kopā aktīvi 1,881,854 123,139
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 712,119 18,914
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,561 64,429
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 295,820 142,453
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 154,655 115,801
2.3 Termiņnoguldījumi 0 −193,844
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 86 20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 143 −56
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 85,684 6,666
5.1 Saistības pret valdību 64,900 −6,491
5.2 Pārējās saistības 20,783 13,158
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195,015 33,420
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 968 −366
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 26,668 1,699
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 26,668 1,699
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 164,948 −1,568
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,680 1
Kopā pasīvi 1,881,854 123,139
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem