Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 август 2008 г.

2 септември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 31 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 29 август 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 2,5 млрд. евро до 167,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 28 август 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 20 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 111,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. евро до 683,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 26,5 млрд. евро до 78 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 15,9 млрд. евро до 466,8 млрд. евро. На 27 август 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 151 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 167 млрд. евро. На 28 август 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 10,2 млрд. евро до 204,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 251 −31
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 372 −626
2.1 Вземания от МВФ 9 291 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 081 −626
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 143 −3 282
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 417 −390
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 417 −390
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 467 044 16 028
5.1 Основни операции по рефинансиране 167 001 16 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 000 −12
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 39 39
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 38 180 921
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 091 1 303
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 457 0
9 Други активи 381 184 259
Общо активи 1 449 139 14 182
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 683 529 −196
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 204 298 −10 053
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 060 −10 198
2.2 Депозитно улеснение 232 142
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 152 25
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 85 026 26 637
5.1 Сектор „Държавно управление“ 77 959 26 526
5.2 Други задължения 7 067 111
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 80 059 −1 362
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 884 −445
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 339 −944
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 339 −944
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 148 693 518
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 675 2
Общо пасиви 1 449 139 14 182