Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. avgusta 2008

2. september 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. avgusta 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 31 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 167,2 milijarde EUR. V četrtek, 28. avgusta 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 20 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 111,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 683,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 26,5 milijarde EUR na 78 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 15,9 milijarde EUR na 466,8 milijarde EUR. V sredo, 27. avgusta 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 151 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 167 milijard EUR. V četrtek, 28. avgusta 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10,2 milijarde EUR na 204,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.251 −31
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.372 −626
2.1 Terjatve do MDS 9.291 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.081 −626
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.143 −3.282
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.417 −390
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.417 −390
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 467.044 16.028
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 167.001 16.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.000 −12
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 39 39
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 38.180 921
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 111.091 1.303
8 Dolg širše države v EUR 37.457 0
9 Druga sredstva 381.184 259
Skupaj sredstva 1.449.139 14.182
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 683.529 −196
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 204.298 −10.053
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.060 −10.198
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 232 142
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 152 25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 85.026 26.637
5.1 Širša država 77.959 26.526
5.2 Druge obveznosti 7.067 111
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 80.059 −1.362
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 884 −445
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.339 −944
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.339 −944
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 148.693 518
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.675 2
Skupaj obveznosti 1.449.139 14.182