Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 29. augustā

2008. gada 2. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 29. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 31 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 167.2 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 28. augustā likviditāti palielinošai operācijai 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 20 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 111.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 683.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 26.5 mljrd. euro (līdz 78 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 15.9 mljrd. euro (līdz 466.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 27. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 151 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 167 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 28. augustā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.2 mljrd. euro (līdz 204.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,251 −31
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,372 −626
2.1 SVF debitoru parādi 9,291 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,081 −626
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,143 −3,282
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,417 −390
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,417 −390
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 467,044 16,028
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 167,001 16,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,000 −12
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 39 39
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 38,180 921
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 111,091 1,303
8 Valdības parāds euro 37,457 0
9 Pārējie aktīvi 381,184 259
Kopā aktīvi 1,449,139 14,182
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 683,529 −196
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 204,298 −10,053
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,060 −10,198
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 232 142
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 152 25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 85,026 26,637
5.1 Saistības pret valdību 77,959 26,526
5.2 Pārējās saistības 7,067 111
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 80,059 −1,362
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 884 −445
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,339 −944
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,339 −944
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 148,693 518
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,675 2
Kopā pasīvi 1,449,139 14,182