Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. augustu 2008

2. septembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. augusta 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 31 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 2,5 mld. EUR na 167,2 mld. EUR. Vo štvrtok 28. augusta 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 20 mld. USD so splatnosťou 28 dní. Eurosystém tieto obchody uzatvoril v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 1,3 mld. EUR na 111,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 683,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 26,5 mld. EUR na 78 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 15,9 mld. EUR na 466,8 mld. EUR. V stredu 27. augusta 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 151 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 167 mld. EUR. Vo štvrtok 28. augusta 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10,2 mld. EUR na 204,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 251 −31
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 372 −626
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 291 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 081 −626
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 143 −3 282
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 417 −390
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 417 −390
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 467 044 16 028
5.1 Hlavné refinančné obchody 167 001 16 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 000 −12
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 39 39
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 180 921
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 111 091 1 303
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 457 0
9 Ostatné aktíva 381 184 259
Úhrn aktív 1 449 139 14 182
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 683 529 −196
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 204 298 −10 053
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 060 −10 198
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 232 142
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 152 25
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 85 026 26 637
5.1 Verejná správa 77 959 26 526
5.2 Ostatné záväzky 7 067 111
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 80 059 −1 362
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 884 −445
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 339 −944
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 339 −944
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 148 693 518
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 675 2
Úhrn pasív 1 449 139 14 182