Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 sierpnia 2008 r.

2 września 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 29 sierpnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 31 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,5 mld euro do poziomu 167,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. W czwartek 28 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 20 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 111,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 683,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 26,5 mld euro do poziomu 78 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 15,9 mld euro do poziomu 466,8 mld euro. W środę 27 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 151 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 167 mld euro. W czwartek 28 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10,2 mld euro do poziomu 204,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.251 −31
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 135.372 −626
2.1 Należności od MFW 9.291 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.081 −626
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.143 −3.282
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.417 −390
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.417 −390
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 467.044 16.028
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 167.001 16.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.000 −12
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 39 39
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.180 921
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 111.091 1.303
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.457 0
9 Pozostałe aktywa 381.184 259
Aktywa razem 1.449.139 14.182
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 683.529 −196
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 204.298 −10.053
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.060 −10.198
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 232 142
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 152 25
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 85.026 26.637
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.959 26.526
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.067 111
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 80.059 −1.362
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 884 −445
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 17.339 −944
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.339 −944
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 148.693 518
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.675 2
Pasywa razem 1.449.139 14.182