SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. august 2008

2. september 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. august 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 31 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,5 mia. euro til 167,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Torsdag den 28. august 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 20 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 111,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 683,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 26,5 mia. euro til 78 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 15,9 mia. euro til 466,8 mia. euro. Onsdag den 27. august 2008 udløb en primær markedsoperation på 151 mia. euro, og en ny på 167 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 28. august 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,2 mia. euro til 204,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.251 −31
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.372 −626
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.291 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.081 −626
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.143 −3.282
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.417 −390
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.417 −390
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 467.044 16.028
5.1 Primære markedsoperationer 167.001 16.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.000 −12
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 39 39
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.180 921
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 111.091 1.303
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.457 0
9 Andre aktiver 381.184 259
Aktiver i alt 1.449.139 14.182
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 683.529 −196
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 204.298 −10.053
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.060 −10.198
2.2 Indlånsfacilitet 232 142
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 152 25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 85.026 26.637
5.1 Offentlig forvaltning og service 77.959 26.526
5.2 Andre forpligtelser 7.067 111
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 80.059 −1.362
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 884 −445
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.339 −944
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.339 −944
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 148.693 518
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.675 2
Passiver i alt 1.449.139 14.182