Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 augusti 2008

2 september 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 augusti 2008 motsvarade minskningen på 31 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 167,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Torsdagen den 28 augusti 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 25 miljarder USD och ersattes med en ny på 20 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 111,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 683,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 26,5 miljarder EUR till 78 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 15,9 miljarder EUR till 466,8 miljarder EUR. Onsdagen den 27 augusti 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 151 miljarder EUR och ersattes med en ny på 167 miljarder EUR. Torsdagen den 28 augusti 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,2 miljarder EUR till 204,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.251 −31
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.372 −626
2.1 Fordringar på IMF 9.291 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.081 −626
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.143 −3.282
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.417 −390
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.417 −390
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 467.044 16.028
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 167.001 16.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.000 −12
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 39 39
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.180 921
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 111.091 1.303
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.457 0
9 Övriga tillgångar 381.184 259
Summa tillgångar 1.449.139 14.182
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 683.529 −196
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 204.298 −10.053
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.060 −10.198
2.2 Inlåningsfacilitet 232 142
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 152 25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 85.026 26.637
5.1 Offentliga sektorn 77.959 26.526
5.2 Övriga skulder 7.067 111
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 80.059 −1.362
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 884 −445
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.339 −944
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.339 −944
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 148.693 518
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.675 2
Summa skulder 1.449.139 14.182