Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 augustus 2008

2 september 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 augustus 2008 was de daling van EUR 31 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,5 miljard tot EUR 167,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op donderdag 28 augustus 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 20 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 111,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 683,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 26,5 miljard naar EUR 78 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 15,9 miljard naar EUR 466,8 miljard. Op woensdag 27 augustus 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 151 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 167 miljard verrekend. Op donderdag 28 augustus 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,2 miljard naar EUR 204,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.251 −31
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.372 −626
2.1 Vorderingen op het IMF 9.291 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.081 −626
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.143 −3.282
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.417 −390
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.417 −390
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 467.044 16.028
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 167.001 16.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.000 −12
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 39 39
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 38.180 921
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.091 1.303
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.457 0
9 Overige activa 381.184 259
Totaal activa 1.449.139 14.182
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 683.529 −196
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 204.298 −10.053
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.060 −10.198
2.2 Depositofaciliteit 232 142
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 152 25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.026 26.637
5.1 Overheid 77.959 26.526
5.2 Overige verplichtingen 7.067 111
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.059 −1.362
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 884 −445
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.339 −944
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.339 −944
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 148.693 518
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.675 2
Totaal passiva 1.449.139 14.182