Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 август 2008 г.

12 август 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 14 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 8 август 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 165,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад от 1,1 млрд. евро до 110,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 690,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,7 млрд. евро до 56,8 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6 млрд. евро до 459,9 млрд. евро. На 6 август 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 166 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 160 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) остава практически непроменено, с почти нулева стойност, докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро – приблизително същото като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 3,7 млрд. евро до 211 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 328 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 991 133
2.1 Вземания от МВФ 9 272 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 719 137
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 641 −57
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 014 613
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 014 613
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 460 023 −5 999
5.1 Основни операции по рефинансиране 160 000 −5 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 021 3
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 35 884 652
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 585 −1 073
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 456 0
9 Други активи 380 717 2 822
Общо активи 1 441 639 −2 923
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 690 348 1 723
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 211 131 −3 693
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 037 −3 695
2.2 Депозитно улеснение 88 1
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 190 −37
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 63 463 −2 951
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 796 −2 733
5.2 Други задължения 6 667 −218
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 153 −715
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 355 −738
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 464 1 139
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 464 1 139
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 148 380 2 348
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 671 1
Общо пасиви 1 441 639 −2 923
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите