Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 augustus 2008

12 augustus 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 8 augustus 2008 was de daling van EUR 14 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard tot EUR 165,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 110,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 690,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,7 miljard naar EUR 56,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6 miljard naar EUR 459,9 miljard. Op woensdag 6 augustus 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 166 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 160 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op nabij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,7 miljard naar EUR 211 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.328 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.991 133
2.1 Vorderingen op het IMF 9.272 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.719 137
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.641 −57
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.014 613
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.014 613
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 460.023 −5.999
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 160.000 −5.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.021 3
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.884 652
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.585 −1.073
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.456 0
9 Overige activa 380.717 2.822
Totaal activa 1.441.639 −2.923
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 690.348 1.723
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 211.131 −3.693
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.037 −3.695
2.2 Depositofaciliteit 88 1
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 190 −37
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.463 −2.951
5.1 Overheid 56.796 −2.733
5.2 Overige verplichtingen 6.667 −218
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.153 −715
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.355 −738
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.464 1.139
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.464 1.139
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 148.380 2.348
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.671 1
Totaal passiva 1.441.639 −2.923
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media