Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 sierpnia 2008 r.

12 sierpnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 8 sierpnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 14 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 165,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,1 mld euro do poziomu 110,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,7 mld euro do poziomu 690,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,7 mld euro do poziomu 56,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6 mld euro do poziomu 459,9 mld euro. W środę 6 sierpnia 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 166 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 160 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie bliskim zera, natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,7 mld euro do poziomu 211 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.328 −14
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.991 133
2.1 Należności od MFW 9.272 −4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.719 137
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 54.641 −57
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.014 613
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.014 613
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 460.023 −5.999
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 160.000 −5.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.021 3
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 35.884 652
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 110.585 −1.073
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.456 0
9 Pozostałe aktywa 380.717 2.822
Aktywa razem 1.441.639 −2.923
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 690.348 1.723
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 211.131 −3.693
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.037 −3.695
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 88 1
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 190 −37
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 63.463 −2.951
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.796 −2.733
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.667 −218
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 78.153 −715
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.355 −738
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.464 1.139
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.464 1.139
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 148.380 2.348
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.671 1
Pasywa razem 1.441.639 −2.923
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami