Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 8ης Αυγούστου 2008

12 Αυγούστου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 8 Αυγούστου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 14 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 165,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 110,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 690,3 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,7 δισεκ. ευρώ σε 56,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6 δισεκ. ευρώ σε 459,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 166 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 160 δισεκ. ευρώ. Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κοντά στο μηδέν, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ, σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,7 δισεκ. ευρώ σε 211 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 208.328 −14
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 136.991 133
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.272 −4
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.719 137
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 54.641 −57
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.014 613
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.014 613
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 460.023 −5.999
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 160.000 −5.999
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 300.021 3
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −3
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.884 652
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 110.585 −1.073
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.456 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 380.717 2.822
Σύνολο ενεργητικού 1.441.639 −2.923
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 690.348 1.723
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 211.131 −3.693
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 211.037 −3.695
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 88 1
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 6 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 190 −37
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 63.463 −2.951
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.796 −2.733
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.667 −218
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 78.153 −715
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.355 −738
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.464 1.139
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 19.464 1.139
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.120 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 148.380 2.348
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 152.364 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.671 1
Σύνολο παθητικού 1.441.639 −2.923
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου