Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. avgusta 2008

12. avgust 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. avgusta 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 14 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 165,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 110,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 690,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,7 milijarde EUR na 56,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6 milijard EUR na 459,9 milijarde EUR. V sredo, 6. avgusta 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 166 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 160 milijard EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 211 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.328 −14
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.991 133
2.1 Terjatve do MDS 9.272 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.719 137
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.641 −57
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.014 613
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.014 613
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 460.023 −5.999
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 160.000 −5.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.021 3
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 35.884 652
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.585 −1.073
8 Dolg širše države v EUR 37.456 0
9 Druga sredstva 380.717 2.822
Skupaj sredstva 1.441.639 −2.923
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 690.348 1.723
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 211.131 −3.693
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.037 −3.695
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 88 1
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 190 −37
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.463 −2.951
5.1 Širša država 56.796 −2.733
5.2 Druge obveznosti 6.667 −218
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.153 −715
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.355 −738
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.464 1.139
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.464 1.139
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 148.380 2.348
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.671 1
Skupaj obveznosti 1.441.639 −2.923
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije