Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 8. augustā

2008. gada 12. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 8. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 14 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 165.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 110.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 690.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 56.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6 mljrd. euro (līdz 459.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 6. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 166 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 160 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 211 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,328 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,991 133
2.1 SVF debitoru parādi 9,272 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,719 137
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,641 −57
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,014 613
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,014 613
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 460,023 −5,999
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 160,000 −5,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,021 3
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 35,884 652
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,585 −1,073
8 Valdības parāds euro 37,456 0
9 Pārējie aktīvi 380,717 2,822
Kopā aktīvi 1,441,639 −2,923
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 690,348 1,723
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 211,131 −3,693
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211,037 −3,695
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 88 1
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 190 −37
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,463 −2,951
5.1 Saistības pret valdību 56,796 −2,733
5.2 Pārējās saistības 6,667 −218
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,153 −715
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,355 −738
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,464 1,139
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,464 1,139
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 148,380 2,348
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,671 1
Kopā pasīvi 1,441,639 −2,923
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem