Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 augusti 2008

12 augusti 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 augusti 2008 motsvarade minskningen på 14 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 165,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljard EUR till 110,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 690,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 56,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6 miljarder EUR till 459,9 miljarder EUR. Onsdagen den 6 augusti 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 166 miljarder EUR och ersattes med en ny på 160 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,7 miljarder EUR till 211 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.328 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.991 133
2.1 Fordringar på IMF 9.272 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.719 137
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.641 −57
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.014 613
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.014 613
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 460.023 −5.999
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 160.000 −5.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.021 3
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.884 652
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.585 −1.073
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.456 0
9 Övriga tillgångar 380.717 2.822
Summa tillgångar 1.441.639 −2.923
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 690.348 1.723
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 211.131 −3.693
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.037 −3.695
2.2 Inlåningsfacilitet 88 1
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 190 −37
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.463 −2.951
5.1 Offentliga sektorn 56.796 −2.733
5.2 Övriga skulder 6.667 −218
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.153 −715
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.355 −738
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.464 1.139
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.464 1.139
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 148.380 2.348
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.671 1
Summa skulder 1.441.639 −2.923
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media