SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. august 2008

12. august 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. august 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 165,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,1 mia. euro til 110,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 690,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,7 mia. euro til 56,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6 mia. euro til 459,9 mia. euro. Onsdag den 6. august 2008 udløb en primær markedsoperation på 166 mia. euro, og en ny på 160 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,7 mia. euro til 211 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.328 −14
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.991 133
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.272 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.719 137
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.641 −57
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.014 613
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.014 613
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 460.023 −5.999
5.1 Primære markedsoperationer 160.000 −5.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.021 3
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.884 652
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.585 −1.073
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.456 0
9 Andre aktiver 380.717 2.822
Aktiver i alt 1.441.639 −2.923
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 690.348 1.723
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 211.131 −3.693
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.037 −3.695
2.2 Indlånsfacilitet 88 1
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 190 −37
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.463 −2.951
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.796 −2.733
5.2 Andre forpligtelser 6.667 −218
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.153 −715
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.355 −738
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.464 1.139
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.464 1.139
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 148.380 2.348
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.671 1
Passiver i alt 1.441.639 −2.923
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt