Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. augustu 2008

12. augusta 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. augusta 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 14 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,3 mld. EUR na 165,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 1,1 mld. EUR na 110,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,7 mld. EUR na 690,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,7 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6 mld. EUR na 459,9 mld. EUR. V stredu 6. augusta 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 166 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 160 mld. EUR. Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) zostal prakticky bez zmeny na takmer nulovej úrovni, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 3,7 mld. EUR na 211 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 328 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 991 133
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 272 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 719 137
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 641 −57
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 014 613
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 014 613
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 460 023 −5 999
5.1 Hlavné refinančné obchody 160 000 −5 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 021 3
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 884 652
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 585 −1 073
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 456 0
9 Ostatné aktíva 380 717 2 822
Úhrn aktív 1 441 639 −2 923
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 690 348 1 723
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 211 131 −3 693
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 037 −3 695
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 88 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 190 −37
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 463 −2 951
5.1 Verejná správa 56 796 −2 733
5.2 Ostatné záväzky 6 667 −218
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 153 −715
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 355 −738
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 464 1 139
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 464 1 139
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 148 380 2 348
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 671 1
Úhrn pasív 1 441 639 −2 923
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá