Eurosystemets konsoliderade balansräkning 
per den 4 april 2008

9 april 2008

Inledande kommentar

De exceptionella omständigheterna vid en centralbank i Euroområdet, som ledde till att den centralbanken inte kunde producera sin balansräkning den 7 mars, 14 mars, 21 mars och 28 mars 2008, har även hindrat produktionen av en balansräkning den 4 april 2008. Följaktligen återspeglar Eurosystemets konsoliderade balansräkning den här veckan den senast tillgängliga balansräkningsinformationen från den berörda centralbanken, dvs. dess balansredovisning per den 29 februari 2008.

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 april 2008 motsvarade ökningen på 8,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 5,3 miljarder EUR till 144 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som utförts av Eurosystemet under perioden resulterade i en ökning på 0,1 miljard EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 109,6 miljarder EUR med en ökning på 0,6 miljarder EUR på grund av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 662,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,3 miljarder EUR till 68,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 39,7 miljarder EUR till 443,7 miljarder EUR. Onsdagen den 2 april 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 216 miljarder EUR och ersattes med en ny på 150 miljarder EUR. Torsdagen den 3 april 2008 avvecklades en extra långfristig refinansieringstransaktion på 25 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,6 miljarder EUR till 194,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2008 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 592,746 EUR per fine oz.

1,5812 USD per EUR

157,37 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0401 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 209.735 0 8.599
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.677 1.292 −5.471
2.1 Fordringar på IMF 8.696 0 −327
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.981 1.292 −5.144
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.658 −1.524 −1.438
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.759 −94 −62
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.759 −94 −62
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 444.566 −39.973 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.420 −64.710 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 293.110 24.733 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 2 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 34 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.182 −658 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 109.612 700 580
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.614 0 −26
9 Övriga tillgångar 351.552 4.082 12.055
Summa tillgångar 1.371.355 −36.175 14.237
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 662.561 1.539 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 195.625 −28.956 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 194.746 −28.638 0
2.2 Inlåningsfacilitet 591 −371 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 288 53 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 209 −3 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 76.344 −8.471 0
5.1 Offentliga sektorn 68.833 −8.304 0
5.2 Övriga skulder 7.511 −167 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.020 417 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.216 132 −175
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.979 −428 −1.182
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.979 −428 −1.182
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0 −163
10 Övriga skulder 136.608 −1.225 7.192
11 Värderegleringskonton 156.231 0 8.565
12 Eget kapital 71.414 820 0
Summa skulder 1.371.355 −36.175 14.237

Kontakt för media