Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. dubnu 2008

9. dubna 2008

Úvodní poznámka

Mimořádné okolnosti v jedné centrální bance Eurosystému, které jí neumožnily sestavit rozvahu k 7. březnu, 14. březnu, 21. březnu a 28. březnu 2008, jí neumožnily sestavit rozvahu ani ke 4. dubnu 2008. Z uvedeného důvodu odráží konsolidovaná rozvaha Eurosystému z tohoto týdne poslední dostupné rozvahové údaje, které tato centrální banka Eurosystému poskytla, tedy údaje k 29. únoru 2008.

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. dubna 2008 bylo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 8,6 mld. EUR důsledkem čtvrtletního přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl o 5,3 mld. EUR na 144 mld. EUR. K této změně došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, zatímco klientské a portfoliové transakce prováděné centrálními bankami Eurosystému vedly ve sledovaném období ke zvýšení pouze o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 1,3 mld. EUR na 109,6 mld. EUR, přičemž nárůst o 0,6 mld. EUR byl způsoben přeceněním. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 1,5 mld. EUR na 662,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 8,3 mld. EUR na 68,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 39,7 mld. EUR na 443,7 mld. EUR. Ve středu 2. dubna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 216 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 150 mld. EUR. Ve čtvrtek 3. dubna 2008 byla vypořádána nová dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v minulém týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,6 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne byla jejím prostřednictvím uložena 1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,6 mld. EUR na 194,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2008 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 592,746 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,5812 USD/EUR

JPY: 157,37 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0401 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 735 0 8 599
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 677 1 292 −5 471
2.1 Pohledávky za MMF 8 696 0 −327
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 127 981 1 292 −5 144
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 658 −1 524 −1 438
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 759 −94 −62
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 759 −94 −62
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 444 566 −39 973 0
5.1 Hlavní refinanční operace 151 420 −64 710 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 293 110 24 733 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 34 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 182 −658 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 109 612 700 580
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 614 0 −26
9 Ostatní aktiva 351 552 4 082 12 055
Aktiva celkem 1 371 355 −36 175 14 237
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 662 561 1 539 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 195 625 −28 956 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 194 746 −28 638 0
2.2 Vkladová facilita 591 −371 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 288 53 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 209 −3 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 76 344 −8 471 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 833 −8 304 0
5.2 Ostatní závazky 7 511 −167 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 020 417 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 216 132 −175
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 979 −428 −1 182
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 979 −428 −1 182
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0 −163
10 Ostatní pasiva 136 608 −1 225 7 192
11 Účty přecenění 156 231 0 8 565
12 Kapitál a rezervní fondy 71 414 820 0
Pasiva celkem 1 371 355 −36 175 14 237

Kontakty pro média