Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 4. aprīlī

2008. gada 9. aprīlī

Ievada piezīmes

Ārkārtējie apstākļi, kas neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā, 14. martā, 21. martā un 28. martā, nav ļāvuši šai centrālajai bankai sagatavot bilanci arī 2008. gada 4. aprīlī. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 4. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 8.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 5.3 mljrd. euro (līdz 144 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, bet pieaugums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija tikai 0.1 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 109.6 mljrd. euro). Pieaugums pārvērtēšanas rezultātā bija 0.6 mljrd. euro. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 662.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.3 mljrd. euro (līdz 68.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 39.7 mljrd. euro (līdz 443.7 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 2. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 216 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 150 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 3. aprīlī tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 25 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.6 mljrd. euro (līdz 194.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2008. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 592.746 EUR par Trojas unci

1.5812 USD par 1 EUR

157.37 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0401 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,735 0 8,599
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,677 1,292 −5,471
2.1 SVF debitoru parādi 8,696 0 −327
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,981 1,292 −5,144
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,658 −1,524 −1,438
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,759 −94 −62
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,759 −94 −62
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 444,566 −39,973 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,420 −64,710 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 293,110 24,733 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 34 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,182 −658 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 109,612 700 580
8 Valdības parāds euro 38,614 0 −26
9 Pārējie aktīvi 351,552 4,082 12,055
Kopā aktīvi 1,371,355 −36,175 14,237
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 662,561 1,539 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 195,625 −28,956 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 194,746 −28,638 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 591 −371 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 288 53 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 209 −3 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 76,344 −8,471 0
5.1 Saistības pret valdību 68,833 −8,304 0
5.2 Pārējās saistības 7,511 −167 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,020 417 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,216 132 −175
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,979 −428 −1,182
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,979 −428 −1,182
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0 −163
10 Pārējās saistības 136,608 −1,225 7,192
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0 8,565
12 Kapitāls un rezerves 71,414 820 0
Kopā pasīvi 1,371,355 −36,175 14,237

Kontaktinformācija presei