De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 april 2008

9 april 2008

Ter inleiding

De uitzonderlijke omstandigheden bij een centrale bank van het Eurosysteem, ten gevolge waarvan deze centrale bank haar balans per 7 maart, 14 maart, 21 maart en 28 maart 2008 niet kon produceren, hebben eveneens de productie van een balans per 4 april 2008 verhinderd. Daarom zijn in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem van deze week de laatst beschikbare balansgegevens van de betrokken centrale bank van het Eurosysteem opgenomen, namelijk die van haar financiële overzicht per 29 februari 2008.

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 4 april 2008 was de stijging van EUR 8,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 5,3 miljard naar EUR 144 miljard. De daling was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de in de verslagperiode door centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties resulteerden in een stijging van slechts EUR 0,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 109,6 miljard, waaronder een stijging van EUR 0,6 miljard ten gevolge van herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 662,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,3 miljard naar EUR 68,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 39,7 miljard naar EUR 443,7 miljard. Op woensdag 2 april 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 216 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 150 miljard verrekend. Op donderdag 3 april 2008 werd een nieuwe aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,6 miljard naar EUR 194,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2008 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 592,746 per fine ounce

USD: 1,5812 per EUR

JPY: 157,37 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0401 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 209.735 0 8.599
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.677 1.292 −5.471
2.1 Vorderingen op het IMF 8.696 0 −327
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.981 1.292 −5.144
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.658 −1.524 −1.438
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.759 −94 −62
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.759 −94 −62
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 444.566 −39.973 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.420 −64.710 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 293.110 24.733 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 34 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.182 −658 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 109.612 700 580
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.614 0 −26
9 Overige activa 351.552 4.082 12.055
Totaal activa 1.371.355 −36.175 14.237
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 662.561 1.539 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 195.625 −28.956 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 194.746 −28.638 0
2.2 Depositofaciliteit 591 −371 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 288 53 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 209 −3 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.344 −8.471 0
5.1 Overheid 68.833 −8.304 0
5.2 Overige verplichtingen 7.511 −167 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.020 417 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.216 132 −175
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.979 −428 −1.182
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.979 −428 −1.182
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0 −163
10 Overige passiva 136.608 −1.225 7.192
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0 8.565
12 Kapitaal en reserves 71.414 820 0
Totaal passiva 1.371.355 −36.175 14.237

Contactpersonen voor de media