Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 април 2008 г.

9 април 2008 г.

Встъпителни бележки

Извънредните обстоятелства в една централна банка от Евросистемата, които ѝ попречиха да представи баланс на 7 март, 14 март, 21 март и 28 март 2008 г., попречиха на представянето на баланс и на 4 април 2008 г. Поради това консолидираният финансов отчет на Евросистемата за тази седмица отразява последната налична информация от баланс, представен от тази централна банка от Евросистемата, а именно от 29 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 8,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 април 2008 г., отразява корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 5,3 млрд. евро до 144 млрд. евро. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие, като транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през разглеждания период, доведоха до нарастване само с 0,1 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 109,6 млрд. евро, като увеличение от 0,6 млрд. евро е вследствие на преоценки. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,5 млрд. евро до 662,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 8,3 млрд. евро до 68,8 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 39,7 млрд. евро до 443,7 млрд. евро. На 2 април 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 216 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 150 млрд. евро. На 3 април 2008 г., четвъртък, бе договорена допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране на стойност 25 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,6 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 28,6 млрд. евро до 194,7 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 31 март 2008 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 592,746 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,5812 за 1 евро

Японска йена ― 157,37 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0401 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 209 735 0 8 599
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 677 1 292 −5 471
2.1 Вземания от МВФ 8 696 0 −327
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 981 1 292 −5 144
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 658 −1 524 −1 438
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 759 −94 −62
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 759 −94 −62
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 444 566 −39 973 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 420 −64 710 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 293 110 24 733 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 34 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 182 −658 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 109 612 700 580
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 614 0 −26
9 Други активи 351 552 4 082 12 055
Общо активи 1 371 355 −36 175 14 237
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 662 561 1 539 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 195 625 −28 956 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 194 746 −28 638 0
2.2 Депозитно улеснение 591 −371 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 288 53 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 209 −3 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 76 344 −8 471 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 68 833 −8 304 0
5.2 Други задължения 7 511 −167 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 020 417 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 216 132 −175
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 979 −428 −1 182
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 979 −428 −1 182
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0 −163
10 Други задължения 136 608 −1 225 7 192
11 Сметки за преоценка 156 231 0 8 565
12 Капитал и резерви 71 414 820 0
Общо пасиви 1 371 355 −36 175 14 237

Данни за контакт за медиите