Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 aprilie 2008

9 aprilie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul la datele de 7 martie, 14 martie, 21 martie şi 28 martie 2008 a făcut ca banca centrală respectivă să nu-şi poată prezenta bilanţul nici la data de 4 aprilie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la data de 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 aprilie 2008, creşterea de 8,6 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a micşorat cu 5,3 miliarde EUR, până la 144 miliarde EUR. În mare parte, variaţiile au intervenit ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, operaţiunile cu clientela şi cele de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată ducând la o majorare de numai 0,1 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 109,6 miliarde EUR, creşterea determinată de ajustările din reevaluările trimestriale fiind de 0,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 1,5 miliarde EUR, până la nivelul de 662,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 8,3 miliarde EUR, până la 68,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 39,7 miliarde EUR, până la 443,7 miliarde EUR. Miercuri, 2 aprilie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 216 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 150 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 3 aprilie 2008, o nouă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung, în valoare de 25 miliarde EUR, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 28,6 miliarde EUR, până la 194,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 31 martie 2008 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 592,746 EUR/ uncia de aur fin.

USD: 1,5812/EUR

JPY: 157,37/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0401 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 209 735 0 8 599
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 136 677 1 292 −5 471
2.1 Creanţe asupra FMI 8 696 0 −327
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 127 981 1 292 −5 144
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 658 −1 524 −1 438
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 759 −94 −62
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 759 −94 −62
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 444 566 −39 973 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 420 −64 710 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 293 110 24 733 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 34 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 182 −658 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 612 700 580
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 614 0 −26
9 Alte active 351 552 4 082 12 055
Total active 1 371 355 −36 175 14 237
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 662 561 1 539 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 195 625 −28 956 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 194 746 −28 638 0
2.2 Facilitatea de depozit 591 −371 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 288 53 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 209 −3 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 76 344 −8 471 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 68 833 −8 304 0
5.2 Alte angajamente 7 511 −167 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 020 417 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 216 132 −175
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 979 −428 −1 182
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 979 −428 −1 182
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0 −163
10 Alte pasive 136 608 −1 225 7 192
11 Conturi de reevaluare 156 231 0 8 565
12 Capital şi rezerve 71 414 820 0
Total pasive 1 371 355 −36 175 14 237

Contacte media