Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4.aprill 2008

9. aprill 2008

Sissejuhatavad märkused

Ühes eurosüsteemi keskpangas valitsevad erandlikud asjaolud, mis ei võimaldanud tal koostada oma bilanssi seisuga 7. märts, 14. märts , 21. märts ja 28. märts 2008, takistasid ka bilansi koostamist seisuga 4. aprill 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne eurosüsteemi kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. aprillil 2008 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 8,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 5,3 miljardi euro võrra 144 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Samal ajal kaasnes vaadeldaval perioodil eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingutega üksnes 0,1 miljardi euro suurune kasv.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 109,6 miljardi euroni, kusjuures ümberhindlustest tingitud kasv moodustas sellest 0,6 miljardit eurot. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,5 miljardi euro võrra 662,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,3 miljardi euro võrra 68,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 39,7 miljardi euro võrra 443,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. aprillil 2008 möödus 216 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 150 miljardit eurot. Neljapäeval, 3. aprillil 2008 teostati täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 25 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,6 miljardi euro võrra 194,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2008. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 592,746 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,5812

EUR / JPY: 157,37

SDRid: 1,0401 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 735 0 8 599
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 677 1 292 −5 471
2.1 Nõuded RVFle 8 696 0 −327
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 981 1 292 −5 144
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 31 658 −1 524 −1 438
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 759 −94 −62
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 759 −94 −62
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 444 566 −39 973 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 420 −64 710 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 293 110 24 733 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 34 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 182 −658 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 109 612 700 580
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 614 0 −26
9 Muud varad 351 552 4 082 12 055
Varad kokku 1 371 355 −36 175 14 237
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 662 561 1 539 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 195 625 −28 956 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 194 746 −28 638 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 591 −371 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 288 53 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 209 −3 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 76 344 −8 471 0
5.1 Valitsussektor 68 833 −8 304 0
5.2 Muud kohustused 7 511 −167 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 020 417 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 216 132 −175
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 979 −428 −1 182
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 979 −428 −1 182
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0 −163
10 Muud kohustused 136 608 −1 225 7 192
11 Ümberhindluskontod 156 231 0 8 565
12 Kapital ja reservid 71 414 820 0
Kohustused kokku 1 371 355 −36 175 14 237

Kontaktandmed