Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Απριλίου 2008

9 Απριλίου 2008

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τα έκτακτα γεγονότα που σημειώθηκαν σε μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος την εμπόδισαν να καταρτίσει τη λογιστική κατάσταση της 4ης Απριλίου 2008, όπως είχε συμβεί και με τη λογιστική κατάσταση της 7ης Μαρτίου, της 14ης Μαρτίου, της 21ης Μαρτίου και της 28ης Μαρτίου 2008. Κατά συνέπεια, η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος αυτής της εβδομάδας περιέχει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία λογιστικής κατάστασης από την εν λόγω κεντρική τράπεζα, δηλαδή τα στοιχεία της 29ης Φεβρουαρίου 2008.

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου 2008, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 8,6 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 5,3 δισεκ. ευρώ σε 144 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο επέφεραν αύξηση κατά 0,1 δισεκ. ευρώ μόνο.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 109,6 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση λόγω αναπροσαρμογής αντιστοιχεί σε 0,6 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,5 δισεκ. ευρώ σε 662,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 8,3 δισεκ. ευρώ σε 68,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 39,7 δισεκ. ευρώ σε 443,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 216 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 150 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008 διακανονίστηκε μια νέα συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 25 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 28,6 δισεκ. ευρώ σε 194,7 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Μαρτίου 2008 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 592,746 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,5812 USD προς 1 EUR

157,37 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0401 EUR ανά ΕΤΔ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 209.735 0 8.599
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 136.677 1.292 −5.471
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 8.696 0 −327
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.981 1.292 −5.144
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 31.658 −1.524 −1.438
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.759 −94 −62
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.759 −94 −62
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 444.566 −39.973 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 151.420 −64.710 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 293.110 24.733 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 2 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 34 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 34.182 −658 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 109.612 700 580
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.614 0 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 351.552 4.082 12.055
Σύνολο ενεργητικού 1.371.355 −36.175 14.237
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 662.561 1.539 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 195.625 −28.956 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 194.746 −28.638 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 591 −371 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 288 53 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 209 −3 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 76.344 −8.471 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 68.833 −8.304 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.511 −167 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 48.020 417 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.216 132 −175
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.979 −428 −1.182
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 17.979 −428 −1.182
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.148 0 −163
10 Λοιπές υποχρεώσεις 136.608 −1.225 7.192
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 156.231 0 8.565
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.414 820 0
Σύνολο παθητικού 1.371.355 −36.175 14.237

Εκπρόσωποι Τύπου