Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. april 2008

9. april 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der forhindrede en af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance pr. 7. marts, 14. marts, 21. marts og 28. marts 2008, har også forhindret udarbejdelsen af en balance pr. 4. april 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. april 2008, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 8,6 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 5,3 mia. euro til 144 mia. euro. Ændringen skyldtes primært virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, idet kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode kun resulterede i en stigning på 0,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 109,6 mia. euro, idet en stigning på 0,6 mia. euro skyldtes revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,5 mia. euro til 662,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,3 mia. euro til 68,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 39,7 mia. euro til 443,7 mia. euro. Onsdag den 2. april 2008 udløb en primær markedsoperation på 216 mia. euro, og en ny på 150 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 3. april 2008 blev en ny supplerende langfristet markedsoperation på 25 mia. euro afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,6 mia. euro til 194,7 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2008 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 592,746 pr. fine oz.

USD: 1,5812 pr. EUR

JPY: 157,37 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0401 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.735 0 8.599
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.677 1.292 −5.471
2.1 Tilgodehavender hos IMF 8.696 0 −327
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.981 1.292 −5.144
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.658 −1.524 −1.438
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.759 −94 −62
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.759 −94 −62
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 444.566 −39.973 0
5.1 Primære markedsoperationer 151.420 −64.710 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 293.110 24.733 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 34 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.182 −658 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 109.612 700 580
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.614 0 −26
9 Andre aktiver 351.552 4.082 12.055
Aktiver i alt 1.371.355 −36.175 14.237
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 662.561 1.539 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 195.625 −28.956 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 194.746 −28.638 0
2.2 Indlånsfacilitet 591 −371 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 288 53 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 209 −3 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 76.344 −8.471 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 68.833 −8.304 0
5.2 Andre forpligtelser 7.511 −167 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.020 417 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.216 132 −175
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.979 −428 −1.182
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.979 −428 −1.182
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0 −163
10 Andre forpligtelser 136.608 −1.225 7.192
11 Revalueringskonti 156.231 0 8.565
12 Kapital og reserver 71.414 820 0
Passiver i alt 1.371.355 −36.175 14.237

Medie- og pressehenvendelser