Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. aprílu 2008

9. apríla 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej znemožnili zostaviť svoju súvahu k 7., 14., 21. a 28. marcu 2008, jej neumožnili zostaviť súvahu ani k 4. aprílu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. apríla 2008 došlo k nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 8,6 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 5,3 mld. EUR na 144 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému pritom v sledovanom období spôsobili nárast len o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 109,6 mld. EUR, pričom 0,6 mld. EUR z tohto nárastu vyplýva z precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,5 mld. EUR na 662,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,3 mld. EUR na 68,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 39,7 mld. EUR na 443,7 mld. EUR. V stredu 2. apríla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 216 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 150 mld. EUR. Vo štvrtok 3. apríla 2008 bol uzavretý nový dodatočný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 25 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 28,6 mld. EUR na 194,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 31. marcu 2008 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata, resp. nasledujúce výmenné kurzy:

Zlato: 592,746 EUR za uncu čistého zlata

1,5812 USD/EUR

157,37 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0401 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 735 0 8 599
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 677 1 292 −5 471
2.1 Pohľadávky voči MMF 8 696 0 −327
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 981 1 292 −5 144
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 658 −1 524 −1 438
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 759 −94 −62
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 759 −94 −62
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 444 566 −39 973 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 151 420 −64 710 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 293 110 24 733 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 2 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 34 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 182 −658 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 109 612 700 580
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 614 0 −26
9 Ostatné aktíva 351 552 4 082 12 055
Úhrn aktív 1 371 355 −36 175 14 237
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 662 561 1 539 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 195 625 −28 956 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 194 746 −28 638 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 591 −371 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 288 53 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 209 −3 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 76 344 −8 471 0
5.1 Verejná správa 68 833 −8 304 0
5.2 Ostatné záväzky 7 511 −167 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 020 417 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 216 132 −175
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 979 −428 −1 182
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 979 −428 −1 182
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0 −163
10 Ostatné pasíva 136 608 −1 225 7 192
11 Účty precenenia 156 231 0 8 565
12 Kapitál a rezervy 71 414 820 0
Úhrn pasív 1 371 355 −36 175 14 237

Kontakt pre médiá