Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. balandžio 4 d.

2008 m. balandžio 9 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo 2008 m. kovo 7 d., 14 d., 21 d. ir 28 d. balanso, nepasikeitė, dėl to jis nepateikė ir savo 2008 m. balandžio 4 d. balanso. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. vasario 29 d. finansinė ataskaita.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. balandžio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 144 mlrd. eurų, daugiausia dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta padidėjo tik 0,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 109,6 mlrd. eurų (iš jų 0,6 mlrd. eurų dėl perkainojimo). Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 662,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 68,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,7 mlrd. eurų – iki 443,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. balandžio 2 d., baigėsi 216 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 150 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. balandžio 3 d., buvo atlikta nauja papildoma 25 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,6 mlrd. eurų – iki 194,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2008 m. kovo 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 592,746 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,5812 USD/EUR

JPY: 157,37 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0401 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 209 735 0 8 599
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 677 1 292 −5 471
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 696 0 −327
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 127 981 1 292 −5 144
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 658 −1 524 −1 438
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 759 −94 −62
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 759 −94 −62
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 444 566 −39 973 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 420 −64 710 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 293 110 24 733 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 2 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 34 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 182 −658 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 612 700 580
8 Valdžios skola eurais 38 614 0 −26
9 Kitas turtas 351 552 4 082 12 055
Visas turtas 1 371 355 −36 175 14 237
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 662 561 1 539 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 195 625 −28 956 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 194 746 −28 638 0
2.2 Indėlių galimybė 591 −371 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 288 53 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 209 −3 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 76 344 −8 471 0
5.1 Valdžiai 68 833 −8 304 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 511 −167 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 020 417 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 216 132 −175
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 979 −428 −1 182
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 979 −428 −1 182
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0 −163
10 Kiti įsipareigojimai 136 608 −1 225 7 192
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0 8 565
12 Kapitalas ir rezervai 71 414 820 0
Visi įsipareigojimai 1 371 355 −36 175 14 237

Kontaktai žiniasklaidai